Saturday, June 11, 2011

SSS New Songs

THE SEED (for offertory of communion) 198

The Bread by your hand was once a seed ‘twas sown. Then grew and yielded on the ground, and gathered all for men.

The wine by your cup was once a vine that crept. It grew to bear good fruits for men: a symbol of your blood.

CHORUS: Of that seed we eat your body, our bread of life. Of that vine we drink your blood, the wine of new covenant.

Accept Lord we offer these seeds and vines of life. Expressions of our gratitude, we consecrate to you.

(Repeat Chorus then CODA)

CODA: The wine of new covenant

The seed and vine of life.

CANTICORUM IUBILO 199

(for entrance or recessional)

Canticorum Iubilo Regi Magno Psallite

  1. Lamresultent musica, unda Sellus sidera.
  2. Personantes Organis, Iubilate Plaudite.

KAAWAAN MO AKO 200

(entrance or communion song for LENT)

Kaawaan mo ako, O Diyos ayon sa Iyong kabutihan. Ayon sa laki ng ‘Yong habag, pawiin ang aking kasamaan.

Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin ang aking kasalanan.

HIMNO KAY SAN JOSE 201

O Poong San Jose

pintakasing ibig.

Tanggulan at lakas

buo’ng pananalig.

Kami po’y ipag-adya

sa mga panganib.

Kami nawa’y lagging

kupkupin ng langit.

ROMANS VIII 202

REFRAIN:

For to those who love God, who are called in His plan everything works out for good. And God Himself chose then to bear the likeness of His son that He might be the first of many, many brothers

  1. Who is able to condemn? Only Christ who died for us; Christ who rose for us; Christ who prays for us; (REF)
  2. In the face of all this, what is there left to say? For if God is for us, who can be against us? (REF)
  3. Who can separate us from the love of Christ? Neither trouble, nor pain, nor persecution. (REF)
  4. What can separate us from the love of Christ? Not the past, the present nor the future.(REF)

SALMO 27 203

Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako’y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako’y laging nasa piling Niya.

  1. O Diyos pakinggan Mo ang aking tawag. At sa aki’y maawa’t mahabag. Buhay ko ma’y pagtangkaan, buhay ko ma’y pagbantaan, Sa’Yo pa rin magtitiwala kalian man.

  1. O Diyos sana’y pahintulutan. Mamalagi sa banal Mo’ng harapan. Ang tinig Mo’y mapakinggan, pag-ibig Mo’y maramdaman, kadakilaan Mo’t ganda’y masaksihan.

CODA: Kanino ako masisindak, matatakot, kung ako’y laging nasa piling Niya.

PAGKABIGHANI 204

Hindi sa langit Mong pangako sa akin, ako naaakit na Kita’y mahalin, At hindi sa apoy kahit anong lagim, ako mapipilit nginig Kang sambahin. Naaakit ako nang Ika’y mamalas, Nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng ‘Yong katawang may sugat at ng tinanggap Mong kamataya’t libak.

Naaakit ako ng “yong pag ibig. Kaya’t mahal Kita, kahit walang langit. Kahit walang apoy, sa’Yo’y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka. ‘Pagkat kung pag-asa’y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin Kita.

PANIS ANGELICUS # 205

Panis Angelicus Fit panis hominum

Dat panis coelicus Figures terminum

Ores Mirabilis Manducat dominum

Pauper pauper Servus et humilis

Pauper pauper Servus et humilis

*INTERLUDE*

(split voices)

Panis Angelicus Fit panis hominum

Dat panis coelicus Figures terminum

(unison)

Ores Mirabilis Manducat dominum

Pauper pauper Servus et humilis

Pauper pauper Servus, servus

Et hu---milis.

HUMBLY LORD # 206

1. Humbly Lord we worship You, our eternal King You who died to give us life hear us as we sing.

ANT. Jesus God and Lord of all, come to us we pray. Thus, united in Your love, may we live this day.

2. Jesus Lord we offer you every act this day. May we live our love for You and Your will obey.

3. Lord forgive us all our faults other we forgive. May we strive with all our souls, Christian lives to live

4. May we love You in each soul and each soul in You; one in our eternal goal one in all we do.

BAWAT SANDALI #207

Bawat sandali dalangin ko’y binibigkas, nang masilayan Kang maaliwalas. Nang ibigin Ka, Panginoon, buong wagas, Nang aking masundan ang ‘Yong bakas. (ULITIN)

Bawat sandali hangad Kita, ang Siyang landas.

MARY IMMACULATE, STAR OF THE MORNING #208

Mary Immaculate Star of the morning. Chosen before the creation began. Destined to bring through the light of your dawning, conquest of satan and rescue to men.

REFRAIN:

Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary Immaculate, Mother of God.

We sinners no nor your sinless perfection. Fallen and week for God’s mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. Measure your aid by the depth of our need. (refrain)

IT IS GOOD TO GIVE YOU THANKS (PSALM 92) # 209

REFRAIN: Lord, it is good to give You thanks. Lord, it is good to give You thanks.

It is good to give thanks to the Lord, to make music to Your name. To proclaim Your love in the morning, and Your truth throughout the night. (refrain)

The just shall flourish like the palm tree, and grow like a Lebanon cedar. Planted in the house of the Lord, they will flourish in God’s court.

They shall bear fruit when they are old. Still full of sap still green. To proclaim that the Lord’s love is steadfast. In God, my rock is no wrong. (refrain)

CODA: It is good to give You thanks.

BALANG ARAW #210

(entrance or recessional for ADVENT only)

1. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag;
Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina.

2. Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi, Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.

KORO: aleluya, aleluya. Narito na’ng manunubos, luwalhatiin ang Diyos!

3. Balang araw, tatakbo ang pilay at ang lumpo; Magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwaan.

(ulitin ang 1 at 2 habang sabay na inaawit ang Koro nang dalawang beses; pagdating sa “… papuri/manunubos…” tumuloy sa KODA)

KODA: Luwalhatiin, Luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos!

YOU ARE MINE #216

1. I will come to you in the silence, I will lift you from all your fear. You will hear My voice, I claim you as My choice, be still and know I am here.

2. I am hope for all who are hopeless, I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light, come and rest in Me.

REFRAIN: Do not be afraid I am with you. I have called you each by name. Come and follow Me, I will bring you home; I love you and you are Mine.

3. I am strength for all the despairing, healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know My name. (REF)

4. I am the Word that leads all to freedom, I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain, stand up, now walk and live! (REF)

TASTE AND SEE #217

(based on Psalm 34)

REF: Taste and see the goodness of the Lord!

Taste and see the goodness of the Lord!

My soul glories in Yahweh. Let the humble hear and rejoice. Proclaim the greatness of Yahweh, and together extol His name. (REF)

I seek Him and He answers; He frees me from my fears. Every face turned to Him grows brighter, and is never ever ashamed. (REF)

A cry goes up from the poor man; Yahweh hears and eases his pain. His angels settle around them who fear Him and He keeps them safe. (REF)

O HESUS HILUMIN MO #218

KORO: O Hesus hilumin Mo aking sugatang puso. Nang aking mahango kapwa kong kasimbigo.

Hapis at pait, Iyong patamisin, at hagkan ang sakit nang magningas ang rikit. (KORO)

Aking sugatang diwa’t katawan, ay gawing daan ng ‘Yong kaligtasan (KORO)

PAGKAKAIBIGAN #219 (hango sa Juan 15)

Ang sinumang sa Aki’y nananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya’y mamunga ng masagana, S’ya sa Ama’y nagbigay ng karangalan.

KORO: Mula ngayon, kayo’y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibiga’y mag-aalay ng sarili n’yang buhay, walang hi9higit sa yaring pag-aalay.

Kung paanong mahal Ako ng Aking Ama, sa inyo’y aking ipinadarama. Sa pag-ibig Ko kayo sana ay Manahan, At bilin Ko na kayo ay magmahalan. (KORO)

Pinili ka’t hinirang upang mahalin, nang mamunga’t bunga mo’y panatilihin. Humayo ka’t mamunga ng masagana. Kagalakang walang-hanggang ipamamana. (KORO)

HALINA, LUMAPIT SA AKIN #220

Kaibigan, tantuin mong isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa’yo’y biglaang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan.

KORO: Wika Niya’y “Halina, lumapit sa Akin, kayong mga napapagal aking pagiginhawahin. Bigat ng inyong pasanin ay Aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa Akin.”

Kaibigan, tantuin mong isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan. O sa gabing kadiliman ni tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. (KORO)

P A P U R I #221

Itaas na ang mga mata sa Panginoong lumikha ng mga lupa at tala, ng gabi at umaga.

KORO: Itaas na sa Kanya mga himig at kanta. Tula’t damdamin, mga awitin, lahat na ay ialay sa kanya.

Kalikasa’y nangagpupugay. May mga huni pang sumasabay. Pagpupuri ang nadarama sa Diyos nating Ama. (KORO)

Isigaw sa iba ang papuri sa Diyos Ama. Lahat ng lugod at lahat ng saya’y ialay sa Kanya.

Mass Songs Line up 4 (Lent)

Entrance Song:

BUKSAN ANG AMING PUSO

1. Buksan an gaming puso, turuan mong mag-alab; sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap.

2. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag; nang kusang matangkilik, tungkuling mabanaag.

3. Buksan an gaming palad, sarili’y maialay; tulungan mong ihanap, kami ng bagong malay.

Offertory Song:

PAGHAHANDOG SA SARILI

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo ang aking kalayaan, and aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa Iyo. Mula sa Iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa Iyo. Patnubayan Mo’t paghariang lahat ayon sa kalooban Mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo at lahat tatalikdan ko.

Communion Song:

PAG-IBIG MO, AMA

1. Ang liwanag Mo ang simindak sa dilim; buong kalangitan, nagsaya’t nagningning. Kumislap, umindak ang mga bituin. Nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig Mo, Ama, ay hatid Mo sa amin, malaya’t matindi, hindi nagmamaliw.

2. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha. Pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal binigay Mong sadyang, matupad sa gawa ang ‘Yong salita. (ulitin and 1)

Recessional Song:

PAGMAMAHAL SA PANGINOON

KORO: Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan; Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

1. Purihin ang Panginoon, Siya’y ating pasalamatan, sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak. (Koro)

Entrance Song:

BUKSAN ANG AMING PUSO

1. Buksan an gaming puso, turuan mong mag-alab; sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap.

2. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag; nang kusang matangkilik, tungkuling mabanaag.

3. Buksan an gaming palad, sarili’y maialay; tulungan mong ihanap, kami ng bagong malay.

Offertory Song:

PAGHAHANDOG SA SARILI

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo ang aking kalayaan, and aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa Iyo. Mula sa Iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa Iyo. Patnubayan Mo’t paghariang lahat ayon sa kalooban Mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo at lahat tatalikdan ko.

Communion Song:

PAG-IBIG MO, AMA

1. Ang liwanag Mo ang simindak sa dilim; buong kalangitan, nagsaya’t nagningning. Kumislap, umindak ang mga bituin. Nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig Mo, Ama, ay hatid Mo sa amin, malaya’t matindi, hindi nagmamaliw.

2. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha. Pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal binigay Mong sadyang, matupad sa gawa ang ‘Yong salita. (ulitin and 1)

Recessional Song:

PAGMAMAHAL SA PANGINOON

KORO: Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan; Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

2. Purihin ang Panginoon, Siya’y ating pasalamatan, sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak. (Koro)

Mass Songs Line up 3 (Advent)

EUCHARISTIC CELEBRATION

MASS SONGS

I. ENTRANCE SONG: O COME ALL YE FAITHFUL

O Come All Ye Faithful
Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels;

O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

O Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing all that hear in heaven God's holy word.
Give to our Father glory in the Highest;

LORD HAVE MERCY…

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST!

Glory to God in the highest, and peace to God’s people on earth! Glory to God in the highest, and peace to God’s people on earth!

Lord God, Heavenly king! Almighty God and Father! We worship You we give You thanks We praise You for Your glory.

Lord, Jesus Christ, only Son of the Father! Lord, God, Lamb of God, You take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer! Receive our prayer.

For You alone are the Holy one, You alone are the Lord! You alone are the Most High, Jesus Christ. With the Holy Spirit in the glory of God the Father, Amen!

RESPONSORIAL PSALM

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia. Ikaw Panginoon, ang S’yang daan ang buhay at ang katotohanan, alleluia. (2X)

OFFERTORY SONG: I Offer my Life

Doo doo dooo…

All that I am, all that I have, I lay them down before you O Lord: All my regrets, all my acclaim, the joy and th pain I’m making them Yours.

REFRAIN: Lord, I offer my life to You, everything I’ve been through, use it for Your glory. Lord I offer my days to You, lifting my praise to You as a pleasing sacrifice. Lord, I offer You my life.

Doo doo dooo….

Things in the past, things yet unseen. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to You.

SANCTUS: “HOLY”

Holy, Holy, Holy Lord,. God of power and might. Heaven and earth are filled with your glory. Hosanna, Hosanna on high. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna on high!

MEMORIAL ACCLAMATION: “WE REMEMBER”

We remember how you loved us through your death and still we celebrate for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory Lord. We remember. We celebrate. We believe.

GREAT AMEN: WYD’ 95

LORD’S PRAYER: English

***For the kingdom the power and the glory are Yours now and forever

KORDERO NG DIYOS

COMMUNION SONGS:

THE FACE OF GOD

To see the face of God is my heart’s desire.

To gaze upon the Lord is my one desire

For God so loved the world, He gave His Son,

His only begotten Son.

And they shall call Him Emmanuel,

the prince of peace, the hope of all the world.

Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel!

PRAYER FOR PEACE

Peace before us, peace behind us, peace under our feet. Peace within us, peace over us, let all around us be peace.

Love….

Light…

Christ…

Alleluia…

Peace…

End: Let all around us be peace.

Let all around us be peace.

RECESSIONAL: LET HEAVEN REJOICE

REFRAIN:

Let heaven rejoice and earth be glad, let all creation sing. Let children proclaim in every land, hosanna to our King.

Sound the trumpet into the night, the day of the Lord is near. Wake his people, lift your voice proclaim it to the world.

Rise in splendor shake off your sleep; put on your robes of joy. And in the morning you shall see, the glory of the Lord.

MASS SONGS (2) Line up

EUCHARISTIC CONGRESS ‘06

St. Joseph Convent of the Pink Sisters

New Manila, Quezon City.

SONGS FOR THE PROCESSION OF

THE BLESSED SACRAMENT

O SALUTARIS HOSTIA

O Salutaris Hostia Quae coeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino Nobis donet in patria.
A---men.

THE FACE OF GOD

To see the face of God is my heart’s desire.

To gaze upon the Lord is my one desire

For God so loved the world, He gave His Son,

His only begotten Son.

And they shall call Him Emmanuel,

the prince of peace, the hope of all the world.

Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel!

PRAYER FOR PEACE

Peace before us, peace behind us, peace under our feet. Peace within us, peace over us, let all around us be peace.

Love….

Light…

Christ…

Alleluia…

Peace…

End: Let all around us be peace.

Let all around us be peace.

ISANG BANSA

O kay ganda ng ating buhay. Napupuspos ng pagpapala sa sakramentong mahiwaga. Kaloob ni Hesus sa’ti’y gabay.

O kay tamis ng pagpapala. Nagmumula sa pagkakaisa. Bumubukal sa pagsasalo. Sa iisang hapag ay dumalo.

Purihin si Hesus sa sakramento. Purihin ng lahat ng tao. Purihin Siya ng Pilipino. Sa pagkakaisa lingapin Mo. (2X)

BENEDICTION: TANTUM ERGO

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui:
Et antiquum documentum Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque Compar sit laudatio.
Amen.

V. Panem de coelo praestitisti eis.
R. Omne delectamentum in se habentem.

Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriamreliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacramysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus.Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

R. Amen

EUCHARISTIC CONGRESS ‘06

MASS SONGS

St. Joseph Convent of the Pink Sisters

New Manila, Quezon City.

ENTRANCE SONG: BALANG ARAW

1. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag;
Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina.

2. Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi, Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.

KORO: aleluya, aleluya. Narito na’ng manunubos, luwalhatiin ang Diyos!

3. Balang araw, tatakbo ang pilay at ang lumpo; Magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwaan.

(ulitin ang 1 at 2 habang sabay na inaawit ang Koro nang dalawang beses; pagdating sa “… papuri/manunubos…” tumuloy sa KODA)

KODA: Luwalhatiin, Luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos!

KYRIE: English

RESPONSORIAL PSALM: Psalm 25 (tone L)

“To You O Lord, I lift my soul”

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia. Ikaw Panginoon, ang S’yang daan ang buhay at ang katotohanan, alleluia. (2X)

OFFERTORY SONG: Unang alay/I Offer my Life

KORO: Kunin at tanggapin ang alay na ito. Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. Tanda ng bawat pusong, ‘pagkat inibig Mo. Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo.

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay Mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. (KORO)

Doo doo dooo…

All that I am, all that I have, I lay them down before you O Lord: All my regrets, all my acclaim, the joy and th pain I’m making them Yours.

REFRAIN: Lord, I offer my life to You, everything I’ve been through, use it for Your glory. Lord I offer my days to You, lifting my praise to You as a pleasing sacrifice. Lord, I offer You my life.

Doo doo dooo….

Things in the past, things yet unseen. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to You.

SANCTUS: “HOLY” (Bob Dufford, SJ-Dan Shutte)

MEMORIAL ACCLAMATION: “WE REMEMBER”

GREAT AMEN: WYD’ 95

LORD’S PRAYER: English

***For the kingdom the power and the glory are Yours now and forever… Amen (a-men), Amen (a-men),

Amen.

AGNUS DEI: (malumanay…from tinapay ng Buhay songbook)

COMMUNION SONGS:

PANIS ANGELICUS

Panis Angelicus Fit panis hominum

Dat panis coelicus Figures terminum

Ores Mirabilis Manducat dominum

Pauper pauper Servus et humilis

Pauper pauper Servus et humilis

*INTERLUDE*

(split voices)

Panis Angelicus Fit panis hominum

Dat panis coelicus Figures terminum

(unison)

Ores Mirabilis Manducat dominum

Pauper pauper Servus et humilis

Pauper pauper Servus, servus

Et hu---milis.

YOU ARE MINE

1. I will come to you in the silence, I will lift you from all your fear. You will hear My voice, I claim you as My choice, be still and know I am here.

2. I am hope for all who are hopeless, I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light, come and rest in Me.

REFRAIN: Do not be afraid I am with you. I have called you each by name. Come and follow Me, I will bring you home; I love you and you are Mine.

3. I am strength for all the despairing, healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know My name. (REF)

4. I am the Word that leads all to freedom, I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain, stand up, now walk and live! (REF)

THIS ALONE (Based on Psalm 27)

REFRAIN: One thing I ask , this alone I seek: to dwell in the house of the Lord all my days. For one day within Your temple heals everyday alone, O Lord, bring me to Your dwelling:

1. Hear, O Lord, the sound of my calling. Hear, O Lord, and show me Your way. (REF)

2. The Lord is my light and hope of salvation. The Lord is my refuge; whom should I fear? (REF)

3. Wait on the Lord, and hope in His mercy. Wait on the Lord, and live in His Love. (REF)

RECESSIONAL: LET HEAVEN REJOICE

REFRAIN:

Let heaven rejoice and earth be glad, let all creation sing. Let children proclaim in every land, hosanna to our King.

Sound the trumpet into the night, the day of the Lord is near. Wake his people, lift your voice proclaim it to the world.

Rise in splendor shake off your sleep; put on your robes of joy. And in the morning you shall see, the glory of the Lord.

SSS Communion SONGS IV

IKAW ANG AKING DIYOS

(1)

O D’yos Ikaw ang aking D’yos, na lagi kong hinahanap; Ang uhaw kong kaluluwa’y, tanging ikaw lang ang hangad.

(Koro)

Ang wagas na pag-ibig Mo, higit pa kaysa buhay; Kaya ako’y magpupuri, Ikaw ang pag-uukulan. Habang ako’y nabubuhay laging magpupuri, ako ay dadalangin na kamay ay nakataas.

(2)

Bayaan mong sa lugar na dakong banal; Ika’y mamasdan ko sa likas Mong karangalan. (Koro)

(3)

Ang aking kaluluwa kakaing maligaya, magagalak na aawit ng papuring iaalay. (Koro)

ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL

(Koro)

Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa akong lubos.

(1)

Handog N’yang himlaya’y sariwang pastulan, Ang pahingahan ko’y payapang batisan. Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan sa tumpak na landas, siya ang patnubay. (Koro)

(2)

Madilim na lambak man ang tatahakin ko, Wala akong sindak, Siya'’ kasama ko. Ang hawak N'’ang tungkod ang siyang gabay ko, Tangan N’yang pamalo, sigla’t tanggulan ko. (Koro)

SA DIYOS LAMAMNG MAPAPANATAG

(Koro)

Sa D’yos laang mapapanatag ang aking kaluluwa, Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan.

(1)

O D’yos, ikaw ang aking kaligtasan, Na sa ‘yo aking kal’walhatian; Ikaw lamang aking inaasahan: Ang aking moog at tanggulan. (Koro)

(2)

Paniniil di ko pananaligan, Puso’y di ihihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makampayarihan, na aking lakas at takbuhan. (Koro)

(3)

Poon, ika’y puno ng kabutihan, Pastol Kang nagmamahal sa kawan; Inaakay sa luntiang pastulan, Tupa’y hanap mo kung mawaglit man. (Koro)

PANATA SA PUSO

(1)

Pusong mahal, ang pintig Mo ay tawag ng pag-ibig. Banayad Mong bulong sa ‘kin ay kay gandang himig. Sa ‘Yong bulong aking puso’y sadyang naakit, ngunit aking sala ay ‘Yong pasakit.

(2)

Ganun pa man manalig ako sa ‘Yong habag. Nawa’y Iyong kalingain itong punlang tawag. Di man ako handang lubos, ako'’ manunumpa; puso Mong kasabay magtataya.

(Koro)

Kahit pangamngambang sa “Yo ay mag-alay, batid ko rin naman, Ikaw ang buhay. Kaya ako ngayon’y manunumpa. Ako ay Iyo habambuhay. (Ulitin ang Verse 2 at Koro)

AWIT NG PAGHAHANGAD

(1)

O D’yos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.

(2)

Ika’y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay.

(Koro)

Gunita Ikaw habang naghihimlay ‘pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay. Sa lilim ng Iyong pakpak umaawit akong buong galak.

(3)

Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo.

Kaligtasa’y t’yak kung hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari ang D’yos S’yang dahilan. An sa Iyo ay nangako galak yaong makakamtan.

HINDI KITA MALILILMUTAN

Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Nakaukit magpakailanman sa ‘king palad ang ‘yong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano n’ya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak n’yang tangan. Hindi kita malilimutan, kailan ma’y di pababayaan.

KAHANGA-HANGA

(Koro)

Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan; Ipinagbunyi Mo ang Iyong kamahalan sa buong kalangitan.

(1)

Pinagmasdan ko ang langit, Na gawa ng ‘Yong mga kamay, Ang buwan at mga bituin na, Sa langit ‘Yong inilagay. (Koro)

(2)

O sino kaya siyang tao, Na Iyong pinagmamasdan? Ginawa Mong anghel ang katulad, Pinuno Mo ng karangalan. (Koro)

(3)

Malayo man ang tao sa lupa, Sakupin man niya ang buwan, Ikutin man ang kalangitan, Ang D’yos din ang dinadatnan. (Koro)

(4)

Ipinagbubunyi ‘Yong pangalan, Ng ibon na lumilipad; Pinahahayg ng kabundukan; Ikaw ang Poon ng lahat! (Koro)

(5)

Sa dahong hinihipan ng simoy, Tinig Mo’y mapapakinggan; Sa ulan na biyaya ng langit; kabutihan Mo’y makakamtan. (Koro)

SINO AKO

(1)

Hiram sa D’yos ang aking buhay. Ikaw at ako’y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako’y isilang ngunit salamat dahil may buhay.

(2)

Ligaya ko nang ako’y isilang, ‘pagkat tao ay mayroong dangal. Sino ma’y pag-ibig, sinong nagmamahal? Kundi an tao, D’yos ang pinagmulan. Kung ‘di ako umibig, kung ‘di ko man binigyan halaga. Ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa D’yos. Kung ‘di ako nagmamahal, sino ako?

PAGPALAIN KAILANMAN

(Koro)

Nawa’y kahabagan tayo ng D’yos ay pagpalain kailnman. (2x)

(1)

Tayo nawa’y kahabagan ng Ama, tayo’y nilingap N’ya. Makikilala a lupa, Kanyang pagliligtas, pagmamahal. (Koro once)

(2)

Purihin S’ya mga bansa, an Diyos, ang Hari at Ama. Tayo’y magpuri, magdiwang, pagkat katarunga’y namamayani. (Koro once)

(3)

Pinagpala tayo ng D’yos; daigdig N’ya’y tigib kabanalan! Bagong umagang sumikat, napawi an takot at kaba, D’yos nating Ama! (Koro 2x)

MAHAL NA PUSO

(1)

Mahal na puso ni Hesus, kami ay iyong kupkupin, at akitin ang puso namin nang ang grasya Mo ay kamtin.

(Koro)

O Kristo’y dinggin aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin.

(2)

Mga puso’y ipininid, alaala’y said. At ang sala ng tao’y hatid --- sugat sa ‘Yong gilid. (Koro)

ITO ANG ARAW

(Koro)

Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo’y magsaya at magalak. (2x)

(1)

Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin S’ya, Kanyang gawa’y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan, Kanyang awa! (Koro)

(2)

Kanang kamay ng Diyos sa ki’y humango. Ang bisig N’ya sa ‘kin ang tagapagtanggol. Ako’y hindi mapapahamak kailanman. Ipahahayag ko, l’walhati N’ya! (Koro)

(3)

Ang aking Panginoon, moog ng buhay. S’ya ang batong tinangihan ng tagapagtayo. Kahanga-hanga sa aming mga mata gawain N’ya; Purihin S’ya (Koro) (2x)

KINI MAONG AKONG LAWAS

(Koro)

Kini mao’ng akong lawas nga Akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan. Kini ang Akong dugo, gi-ula sa inyong kapasay-lo-an. Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan.

(1)

Niining langitnong kalan-on, gida-wat sa kabus, ang saad nga way kapakyasan, sa namatay sa krus. (Koro)

(2)

Niining langitnong kalan-on, kita makadawat, kalinaw nga Iyang kabilin, kabaskug sa kalag. (Koro)

GINOO SA TANANG HIGAYON

(1)

Ginoo sa tanang higayon, Ania Ikaw kanako. Sa kadaw-on ug sa sala ko, kanko Ikaw nagmahal.

(2)

Daygon ko ikaw Amahan, puno ikaw sa gugma, O Jesus ko, Espiritu Santo, alelu, aleluya.

(Ulitin (1) & (2) then. . .

(Coda) O Jesus ko, Espiritu Santao, alelu, aleluya.